Инвестиционно предложение

'Оберьостерайхише Биодизел България' ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение:
“Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама” , Поземлен имот с идентификатор 47336.82.59, гр. Мартен, община Русе

Обратно към новини