АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД

Система за управление на качеството
ПОЛИТИКA

по качествотоАСТРА БИОПЛАНТ ЕООД е съвременно предприятие за производство на биодизелово гориво, рафинирано и нерафинирано масло, свободни мастни киселини, глицерин и шрот.


Основната цел на фирмата е чрез производството на качествени продукти, отговарящи на изискванията на клиентите ни, да удовлетвори техните потребности и по този начин да постигне максимално голям пазарен дял на българския и европейски пазар. С внедряването и поддържането на Система за управление на качеството на предлаганите продукти, дружеството си поставя следните цели :

• Достигане на обем на годишно производство 60 000 т рафинирани масла, търговия с 500 000 т. естери и 8000 т. глицерин;

• Спазване на регламентираните параметри в ОВОС при опазване на околната среда;

• Производство и реализация на качествени и безопасни продукти и недопускане рекламации на клиенти;

• Поддържане на 35 % намаление на въглеродните емисии в резултат на използване на произвежданото от дружеството биогориво, влагано в минералните горива, както и увеличение на пазарния дял на биогоривата от второ поколение.


Определените цели ще постигнем с непрекъснато усъвършенстване на бизнес културата за стабилно партньорство в условията на пазара, като:

• поддържане на доверие и сигурност в нашите клиенти и партньори, поддържайки параметрите на нормативно определеното и договорено качество, и надминавайки очакванията им;

• гарантиране безопасност на продуктите;

• опазване на околната среда;

• спазване на критериите за устойчивост заложени в Директива 2009/28/ЕО на ЕС.


За постигане на поставените цели висшето ръководство на АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД поема следните ангажименти:

• да създава и поддържа благоприятна среда за удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите;

• да спазва приложимите нормативни изисквания, касаещи дейността на дружеството и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството;

• да гарантира удовлетворяване на изискванията на клиентите и партньорите и да не допуска конфликт на интереси;

• да гарантира висок професионализъм и възможност за обучение и развитие на персонала;

• да гарантира вътрешно – фирмена отчетност и контрол;

• да извършва прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружеството и функциониране на Системата за управление в дружеството. • да създаваме мотивирана работна атмосфера на нашите работници и служители, изразяваща се във взаимно доверие, зачитане на личното достойнство, признаване на лични и колективни успехи, подобряване условията на труд и комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията.01.09.2017

Управител - инж. Димитър Минчев