Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021- 2026 г.

Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021- 2026 г.“ цели да въведе нов начин на мислене и опериране не само на цялостната организация, а и на заобикалящата я екосистема. Изграждането на стратегията за ESG води до оптимизиране на процесите по линията на нулеви емисии, кръгова икономика, социална ангажираност и прозрачно управление. Това е ключова дейност за всички наши заинтересовани страни относно екологичното, социалното и управленското (ESG) представяне на Групата Булмаркет, както и за положителното въздействие върху местните и регионални общности. Групата Булмаркет счита за изключително важно цялостния процес да е напълно прозрачен и обоснован. Можете да се запознаете в повече детайли с нашата „Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021 - 2026г“ в прикачения файл: Стратегия за ESG >>