Сертификати

„Астра Биоплант“ ЕООД е сертифицирана, съгласно изискванита на стандарт ISO 9001:2015.
Фирмата има издадени и сертификати от СЖС Германия в съответствие с изискванията за устойчивост на ISCC System GmbH.
ISCC сертификатът е гарантиран метод за различаване на устойчива от неустойчива биомаса или биоенергия.
Съгласно Директива 2009/28/ЕО за възобновяемата енергия, биомасата, предназначена за употреба като биогориво или биоенергия, трябва да бъде произвеждана устойчиво. Цитираната Директива поставя свързани с това изисквания за ограничаване на негативните влияния върху околната среда. 

Дружеството разполага и с актуални документи, издадени от Държавен Фонд Земеделие /ДФЗ/ - предназначени конкретно за нуждите на италианския пазар, и по-специално свързани с проследимостта на зърното, доказващи неговия европейски произход.

Компанията  има регистрация на своя основен продукт – биодизел в Европейската Агенция по Химикали. Подаването на регистрационно досие е част от задълженията на компаниите производители, вносители и дистрибутори надолу по веригата на опасни химични вещества и продукти, съгласно Регламент на Европейската Комисия № 1907/2006 (REACH). Регистрационното досие на произвеждания биодизел получи от Европейската Агенция по Химикали референтен номер 01-2119471664-32-0115.


sgs
Системата за управление на фирмата е сертифицирана от SGS, по стандарт ISO 9001:2015.

Виж сертификата
file.resized_161x150_iscc_ghg
Сертификата за устойчивост на „Астра Биоплант“ ЕООД покриват стандарта  ISCC EU.

Виж ISCC EU