УВЕДОМЯВА

“АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД гр. Сливо поле, ул. България № 23, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 10 юни 2019г. ще се проведат срещи за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год. на 100 000 т/год. биодизел“, с местоположение УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158 кв. 119 и УПИ V-1158, кв. 137 по регулационния план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе. - от 10 часа в кметството в с. Ряхово и от 13.00 часа в сградата на община Сливо поле. Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС и оценката и информацията по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал), е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва: в Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ 1, в кметство с. Ряхово и в РИОСВ – Русе, бул. “Придунавски” 20, отдел РРСР. Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство Ряхово, Община Сливо поле, РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя: Мирослав Симеонов, тел. 0884-570-471.

Обратно към новини